از کجا شروع شد ؟ ﺟﻮﺷــﻜﺎری ﻗﻮﺳــﻲ ﺑــﺎ اﻟﻜﺘــﺮود ﺗﻨﮕﺴــﺘﻨﻲ Heliarc و در ﭘﻨــﺎه ﮔــﺎز ﻣﺤــﺎﻓﻆ ﻛــﻪ ﮔــﺎﻫﻲ اوﻗــﺎت و ﻳــﺎ ﺟــﻮش ﺗﻴــﮓ )ﺧﻨﺜﻲ TIG ﺟﻮﺷﻜﺎری ﺑﺎ ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ و ﮔﺎز ( ۱۹۳۰ ﻧﻴـﺰ ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد، در ﺳـﺎل ﺑـﺮ ای ﺟﻮﺷـﻜﺎری ﻓﻠـﺰ ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ اﺧﺘـﺮاع ﻛﺮد Russell Meredith .ﺷﺪ از اﻟﻜﺘﺮود ﺗﻨﮕﺴﺘﻨﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺎز ﺧﻨﺜﻲ […]

شرکت صبا الکتریک : یکی از شرکت های تولید محصولات جوش و برش شرکت صبا الکتریک اصفهان میباشد که با به کار گیری تکنولوژی های پیشرفته و مهندسین مجرب و تیم تولید توانا و خط تولید پیشرفته تولید کننده انواع اینورتر و دستگاه جوش و رکتیفایر و زیرپودری و قوس الکتریکی و … میباشد از […]

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه