آموزشی جوشکاری, وبلاگ پوشش ابزار

جوشکاری با الکترود تنگستن

فهرست محتوای توضحیحات

از کجا شروع شد ؟
ﺟﻮﺷــﻜﺎری ﻗﻮﺳــﻲ ﺑــﺎ اﻟﻜﺘــﺮود ﺗﻨﮕﺴــﺘﻨﻲ Heliarc و در ﭘﻨــﺎه ﮔــﺎز ﻣﺤــﺎﻓﻆ ﻛــﻪ
ﮔــﺎﻫﻲ اوﻗــﺎت و ﻳــﺎ ﺟــﻮش ﺗﻴــﮓ )ﺧﻨﺜﻲ TIG ﺟﻮﺷﻜﺎری ﺑﺎ ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ و ﮔﺎز
( ۱۹۳۰ ﻧﻴـﺰ ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد، در ﺳـﺎل ﺑـﺮ ای ﺟﻮﺷـﻜﺎری ﻓﻠـﺰ ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ اﺧﺘـﺮاع ﻛﺮد
Russell Meredith .ﺷﺪ از اﻟﻜﺘﺮود ﺗﻨﮕﺴﺘﻨﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺎز ﺧﻨﺜﻲ ﻫﻠﻴﻮم ﺑﺮای ﺟﻮﺷﻜﺎری ﻓﻠﺰ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
اﺳﺘﻔﺎده . اﻳـﻦ روش ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ روش ﭘﺮچ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ از ﺟﻨﺲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻮم
و ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ ﺷـﺪ . Heliarc روش ﺟﻮﺷـﻜﺎری در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺗﺎ ﻛﻨﻮن اﺻﻼح زﻳﺎدی ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺻﻠﻲ آن ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدﻳﺖ آن را ﺑﻜﺎر ﺑﺮده .
درﺟﻪ ﺣﺮارت ذوب ﺑﺮای اﺗﺼﺎل از ﻧﮕﻬﺪاری ﻗﻮس ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺘﺮود ﺗﻨﮕﺴـﺘﻦ
و ﻗﻄﻌـﻪ ﻛـﺎر ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ).
(۱ﺷـﻜﻞ دﻣـﺎی . ﻣﻴﺮﺳﺪ۲۵۰۰ C ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺬاب ﺗﺎ ﮔﺎز ﺧﻨﺜﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺬاب را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
وآﻧﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎی اﺗﻤﺴﻔﺮی ﻣﺤﺎﻓﻈ میکند
که معمولا گاز آرگون .هیلیوم یا مخلوطی از آن دو میباشد 
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ:
روش ﺟﻮﺷﻜﺎری ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮود ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ و ﮔﺎز ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺮای ﺟﻮﺷﻜﺎری ﻓﻮﻻدﻫﺎی زﻧﮓ ﻧﺰن
،آﻟﻮﻣﻴﻨﻮم ،ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ،ﻣﺲ و ﻓﻠﺰات ﻓﻌﺎل)ﺗﺎﻧﺘﺎﻟﻮم ﻣﺜﻞ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم و
( وﻧﻴﺰ ﻓﻮﻻدﻫﺎی ﻛﺮﺑﻨﻲ و آﻟﻴﺎژی اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد .
در ﺟﻮﺷـ ﻜﺎری ﻓﻮﻻدﻫـﺎی ﻛﺮﺑﻨـﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑﺮای ﺟﻮﺷﻜﺎری ﭘﺎس ﻫﺎی رﻳﺸﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮرچ :
ﺗﻮرچ ﺟﻮﺷﻜﺎری اﻟﻜﺘﺮود را ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ و ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻮس ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
و ﮔﺎز ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻗﻮس و ﻣﺬاب را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﻮش اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﺪ .
ﺷﻮد ۳ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻮرچ در ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲشود
جوشکاری با الکترود تنگستن

جوشکاری با الکترود تنگستن

ﺗﻮرﭼﻬﺎی ﺟﻮﺷﻜﺎری ﻛﻪ زﻳﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻜﺎر ۲۰۰A ﻣﻴﺮوﻧﺪ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻫﻮا ﺳﺮد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﻪ عبارﺗﻲ ﮔـﺎز ﺧﻨﺜـﻲ از اﻃـﺮاف ﻛﺎﺑﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺳﺮداﻳﺶ ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﺟﻮﺷـﻜﺎری ﻫـﺎی ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ آﻣﭙﺮاژﻫـﺎی ﺑـﺎﻻ ﺳـﺮوﻛﺎر دارد، ﺷﻮﻧﺪ
و ﻧﻴﺰ در روش ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ از ﺗﻮرﭼﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ آب ﺳﺮد ﻣﻲشوند.
بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.